Site icon jobpathum.com

รับสมัคร BMA3 – Sales Route ประจำพื้นที่ปทุมธานี ลำลูกกา ธัญบุรี
รับสมัคร BMA3 – Sales Route ประจำพื้นที่ปทุมธานี ลำลูกกา ธัญบุรีรายละเอียดงาน :

1. วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ – S2) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2. วางแผนเส้นทางการเข้าเยี่ยม (Visit Route) BP และ S2 ร่วมกับผู้บังคับบัญชา รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของ BP & S2 และดำเนินการเข้าเยี่ยมตามแผนที่วางไว้

3. ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น โปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย รางวัลพิเศษ เป็นต้น ให้แก่ BP และ S2 อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษา และสาธิตการใช้สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทแก่ BP และ S2 ตลอดจนดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าของ S2 และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

4. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน (Call Card) และข้อมูลทางการตลาด เช่น สินค้าของคู่แข่งขัน สัดส่วนทางการตลาด พฤติกรรมการขายของ S2, พฤติกรรมของผู้บริโภค ฯลฯ และดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์ทางการขายต่อไป

5. วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของ BP และ S2 ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

6. วางแผน และดำเนินการสรรหา S2 รายใหม่ รวมถึงการรับสมัครให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 1-2 ปี
3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร และความสามารถในการเจรจาต่อรอง
5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word Excel ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 18,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310
ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน BMA3 – Sales Route ประจำพื้นที่ปทุมธานี ลำลูกกา ธัญบุรี

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน

Exit mobile version