รับสมัคร Project Engineer (Solar Project)รายละเอียดงาน :

1.บริหารงานโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดและให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

2.ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการทำงานในภาคสนามและติดตามการปฎิบัติงานเพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบงานในขั้นตอนต่างๆ

3.ศึกษามาตราฐานของวัสดุที่ระบุในแบบและในสัญญาก่อสร้างและจัดทำรายการวัสดุอนุมัติ

4.รับผิดชอบในการจัดทำ Shop Dwg. เพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเรื่องแบบก่อสร้าง

5.ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้าง

6.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและปฎิบัติงานตามแผนที่ได้รับ

7.ตรวจสอบคุณภาพงาน เพื่อรับมอบงานจากผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง

8.ประสานงานหรือยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ

9.สนับสนุนการทำเอกสารส่งมอบงาน ร่วมส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง

10.จัดทำรายงาน Daily request & Daily report, Weekly & Monthly report

11.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือหน้างานประจำเดือน

12.จัดทำรายงานการตรวจรับสินค้าหน้างาน ร่วมกับแผนกจัดซื้อ

13.ติดตามและรายงานสรุปความคืบหน้าของงาน อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย
2.อายุ 25-45 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการบริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี, สามารถเขียนแบบเบื้องต้นได้
7.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่, สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
8.ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ / เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 น.

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240

Website : http://www.eastern-groups.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน Project Engineer (Solar Project)

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน